Bekleyiniz

Kiralama Koşulları

KİRA SÖZLEŞMESİ GENEL KOŞULLARI

İş bu sözleşme ile KİRALAYAN (BAYBURT OTO KİRALAMA) bu kira sözleşmesinde tanımlanan aracı, sözleşmede adı ve adresi geçen KİRACIYA kiralanmıştır. Kiracı aracı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı, (kiralama süresi, dönüş istasyonu vs.) kira ücreti ödemeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla kiracı şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracının sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

KİRALAMA SÜRESİ

En az 1 gündür. Uzun süreli kiralamalar için özel fiyatlar uygulanır.


GENEL KONULAR

MADDE 1
Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, yedeği ile birlikte beş lastiği uygun durumda, adavanlıklar, ilgili belgeler ve tüm aksesuar ile sağlam teslim aldığını, sözleşmede yazılı gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa, aldığı yere geri vereceğini kabul etmiştir. Kiracı aracı kontrat üzerinde belirtilen yere teslim etmediği taktirde kiralayanın aracı geri götürmek üzere ödeyeceği şoför, benzin v.b. ekstra bedelleri tek yön ücreti adı altında ödemekle yükümlüdür. Ayrıca böyle bir durumda meydana gelecek hasar ve ziyandan da sorumlu olacaktır. Kiracı, bütün uzatmalar için kiralayana başvuracak ve kiralayanın yazılı onayını alacaktır. Onay almaksızın yapılan uzatmalarda kiralayanın aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu ve teslim etmesi gereken tarih itibariyle ihtar ve hükme hacet kalmadan mütemerrid olduğu taraflarca kabul edilmiştir. Kiracı, kiralanan araç için yol bulma cihazı, bebek koltuğu, kar lastiği, hgs-ogs vb. ilave hizmetler talep ettiğinde ilave ücretini ödemek zorundadır.

MADDE 2
Kiracı en az 1 yıllık ehliyet sahibi ve talep ettiği aracı kullanması için gerekli yerli ve uluslararası ehliyete sahip olmalı, 19 yaşından gün almış olmalıdır.

MADDE 3
Aracın teslimi esnasında kiracı aracı denetlemek ve varsa hasar ve kusurları araç teslim ve hasar tespit formuna işleterek imzalamak zorundadır. İş bu sözleşmede kiracı tarafından aracı teslim aldığı anda belirtilmemiş olan hasarlardan kiracı sorumludur. Kiracı sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedeniyle veya dikkatsizlik tedbirsizlik nedeniyle oluşan tüm zarar ve ziyanları belirtilen süre içinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4
Araç, kiralayan sahış dışında ikinci bir kişiye (ilave sürücü) tarafından da ilave sürücü ücreti ödeme koşuluyla kullanlabilir. İlave sürücü kullanımı durumlarının, mutlaka kiralama başlangıcında sözleşme ön yüzündeki ilgili yerlere kaydettirmesi gerekir. İkinci kişinin sürücü belgesi, sürücü yaş sınırı da dahil, her türlü belgelere ve yeterliliğe sahip olduğunu, kiracı garanti etmiştir. Aksi durumu tespitinde tüm sigortalar geçersiz sayılacağından bu kabil durumlarında ortaya çıkacak tüm zararlardan kiracı sorumlu olacaktır.

MADDE 5
Kiracı, aracı karayolları hız limitleri içerisinde kullanacaktır. Kiralama süresi içerisinde hız limitinin aşıldığının tespiti halinde, kiracı, araç kaskosu, trafik sigortası ve iş yerinin sağlamış olduğu güvence ve teminatlardan faydalanamaz. Bu durumda bütün sorumluluk ve maddi tazminler kiracıya aittir.

MADDE 6
Kiracı, aracı aşağıda belirtilen şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. - T.C. Kanunları uyarınca taşınması yasak olan ve suç sayılan her türlü emtia taşımasında, - T.C. Kanunları uyarınca yasal olmayan işlerde, - Kiralama süresi müddetince yasal hız sınırı limitleri dışında, - İstiap hadlerinin dışında aşırı yüklü olarak, - Araç üzerinde, aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik yaparak, - Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında, - Yarış, hız denemesi, ralli ve bunlara benzer motorlu sporlar amacıyla, - Alkol ve uyuşturucu maddelerinin etkisi altında iken, - Bedelli veya bedelsiz olarak kendisinde ve kira sözleşmesinde adı yazılı ilave sürücüden başkasının kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca araçların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda kiralık araç kullanamaz.(Arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı v.b. gibi yerlerde, amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağan dışı şartlarda ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında kiralık araç kullanılamaz.)

MADDE 7
Kiracı, aracın geri tesliminde araca ait belgeleri (motorlu araç tescil ve araç trafik belgesi, plakası v.s.) tam ve eksiksiz bir şekilde teslim etmelidir. Bahse konu belgeleri teslim etmediğinde, bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kayıp halinde aracın iş kaybı ile birlikte belgelerin yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle ve doğabilcecek sair her türlü zararı da tazminle yükümlüdür. 

MADDE 8
Aracın, kiracının kullanımında olduğu süre içinde herhangi bir olay nedeniyle yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası da kiracıya aittir. 

MADDE 9
Akaryakıt bedeli kiracıya aittir. Kiralama başlangıcında, kiracı kendisine verilen aracın deposunda bulunan yakıt miktarını, kiralama sonunda kiralayana aldığı gibi teslim eder. Eksik yakıt kiracıdan tahsil edilir.

MADDE 10
Bir günlük kullanım 150 km, kira 24 saatlik süredir. Teslim gecikmelerinde 3 saate kadar günlük ücretin 1/3 i, 3 saatten sonra günlük ücretin tamamı alınır. Haftalık kira süresi 7 gün olup, aylık kira talebi halinde bir ay 30 gün hesaplanır. 30 gün km sınırı 3500 km dir.

MADDE 11
Kiralayan, geçerli bir sebep göstermek kaydıyla herhangi bir tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir. Bu durumlarda kiracı aracı en kısa zamanda yerine teslim etmek zorundadır.

MADDE 12
Kiracı, sözleşme yapılarak belirli bir süre için kiralayıp teslim aldığı aracı, sözleşmede belirtilen süreden önce teslim etmek isterse, aracı kullanmadığı süre için ücret isteyemez.

MADDE 13
Kiracı, hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve rehin edemez ve bunları kiralayana ve araca zarar verecek şekilde kullanamaz. Bu taahhüde aykırılık halinde, kiralayan,, bir ihtara hacet kalmaksızın aracı kiracıdan geri almak hakkına sahiptir.

MADDE 14
Bu anlaşmanın akdinden dolayı kiracı kiralayanın herhangi bir temsilcisi, vekili, işçisi, vs. gibi sıfatlara sahip olmayıp, kendi adına hareket eden bir kimsedir. Bu itibarla aracın kullanımından doğacak ve üçüncü kişilere verilen her türlü maddi manevi zararın tazmini kiracıya aittir. Kiracı kiralayanı her türlü maddi, manevi ve hukkuki taleplerden uzak tutacağını ve bunları kendisinin yükleneceğini, sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. Kiralayanın bu tip taleplere karşı rehin, rücu, mahsup ve elindeki ödeme enstürmanları vasıtası ile tahsil hakları saklıdır.

MADDE 15
Kiralayan hiç bir şekilde kiracı tarafından vasıtada taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybında ya da hasar görmesinden sorumlu tutulmaz.

ÖDEME

MADDE 1
Kiracı, ödemeleri araç kiralama başında kira ücretinin tamamını, kredi kartı ya da nakit olarak öder. Cari hesapla çalışan kiracılar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen sürelerde yapacaktır. Katma değer vergisi fiyatlara dahildir.

MADDE 2
Kiralayan, depozit, kredi kartı bloke ya da ön provizyonlu çalışamadığı için, ön görülemeyen durumlar için senet alır. Herhangi bir zarar durumunda bütün tahsilatlar senetle yapılır. Kiracı borç senedine itiraz edemez. Normal şartlarda kiralama süresi sonunda senet kiracıya iade edilir. 

SİGORTA

MADDE 1
Kiralayan araçlarını, kara yolları trafik yasası uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ile sigortalamıştır. Kiracı için ilave bir prim ödemeyi gerektirmeyen zorunlu mali mesuliyet sigortası ile kazaya karışan BAYBURT OTO KİRLAMA aracını kullanan kişi haricindeki üçüncü şahısların tedavi giderleri ile maddi hasarları, ölüm ve sakatlık giderleri kanunla çizilmiş limitler dahilinde karşılanır.

MADDE 2
Herhangi bir kaza ve hasar durumunda, kiracının sigortalardan yararlanabilmesi için, kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan, (jandarma - polis) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir teknik kaza raporu, alkol raporu ve ilgili evrakları kiracı, kiralayana tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür. Kiracı her ne şekilde olursa olsun resmi kaza raporu tutuluncaya kadar hasarlı aracı kaza yerinden kaldırmayacaktır.

MADDE 3
Aşağıdaki yazılı hallerde yasalar gereği sigorta geçersiz kabul edildiğinden, bu kabil durumlarda KİRACI zararın tamanından şahsen sorumlu olacaktır.

- Sürücü alkol ve uyuşturucu etkisinde ise,

- Azami hız limiti aşıldıysa ve kaza meydana geldiği anda sürücü tam (ASLİ - KASIT) kusurluysa

- Sürücü, ehliyetsiz ve kaza ile ilgili evrakları temin edemiyor ise

- Kazaya neden olan sürücü kira sözleşmesinde kayıtlı değilse

- Kira süresinin bitmesine rağmen yazılı onay olmaksızın aracı teslim etmemiş ise

- İş bu sözleşmede belirtilen aracın kullanımı ile ilgli diğer hususlara riayet edilmemiş ise.

MADDE 4
Kaza gerçekleştiği anda asli kusur kiracıda ise, kiracı araç değer kaybı ve hasarlı aracın onarım süresini günlük tam kira bedeli üzerinden ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu durumda aracın tamiri yetkili servisler haricinde yapılamaz. Aracın değer kaybıda yetkili servislerce belirlenir.

MADDE 5
Kiracı, seyir dışında aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak aracı park etmekle, araçta görünür surette eşya bırakmamakla yükümlüdür.

MADDE 6
Kiralık aracın çalınması durumunda, kiracı derhal en yakın polis-jandarma merkezine müracat ederek araç hırsızlık tespit raporu temin edecektir. Kiralık aracın bedeli her ne kadar sigortadan alınacak ise de, sigortanın karşılamadığı zarar, aracın çalındığı günden sigorta tarafından aracın bedelinin ödeneceği güne kadar, geçen her gün için, kiracı günlük kira bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiralık araç emniyeti suistimal yoluyla çalınması durumunda, aracın tüm bedeli iş kaybı bedelin kiracı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7
Kiralama süresi müddetince, trafik cezaları kiracıya aittir. Kiracı, trafik cezasını ödemeyi kabul etmezse sözleşme ekinde bulunan borç senedi marifetiyle trafik ceza bedeli tahsil edilir. 

UYUŞMAZLIK

MADDE 1
KİRALAYAN ve KİRACI arasındaki anlaşmazlıklar BAYBURT mahkemeleri ve icra dairelerinde Türk hukukuna göre çözümlenecektir.

GEÇERSİZLİK

MADDE 1
KİRALAYAN ve KİRACI arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve koşulardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

MADDE 2
KİRACI, KİRALAYANIN defter kayıtlarının ve belgelerinin geçerli ve yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder. 

TRAFİK CEZALARI

Trafik cezaları kiracıya aittir.

Araçlarımız yurtdışına çıkartılamaz.